Anasayfa » Ana Manşet » Taraftarlar Üstek’in İşyerini Bastı

Taraftarlar Üstek’in İşyerini Bastı

Üç gün son­ra­ki kong­re­de aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Baş­kan Mus­ta­fa Üstek’in iş­ye­ri ta­raf­tar­la­rın akı­nı­na uğ­ra­dı. Üstek’i omuz­la­rı­na alan ta­raf­tar­lar “Büyük baş­kan bizi bı­rak­ma” diye te­za­hü­rat yaptı.

De­niz­lis­por’da ola­ğan genel kurul 27 Mayıs’ta ger­çek­le­şecek. Kong­re ön­ce­si aday ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­yan Baş­kan Mus­ta­fa Üstek ta­raf­tar­la­rın bas­kı­sı ile kar­şı­laş­tı. Daha önce sos­yal med­ya­dan Üstek’in devam et­me­si yö­nün­de kam­pan­ya­lar baş­la­tan ta­raf­tar­lar dün baş­ka­nın İstas­yon Cad­de­si’ndeki iş­ye­ri­ne gitti. Bu­ra­da üze­rin­de “Büyük Baş­kan Mus­ta­fa Üstek Bizi Bı­rak­ma” ya­zı­lı pan­kart açan ta­raf­tar­lar me­şa­le­ler ve te­za­hü­rat­lar­la cad­de­yi in­let­ti. Bunun üze­ri­ne ta­raf­tar­la­rın ya­nı­na gelen Baş­kan Mus­ta­fa Üstek bu kez omuz­la­ra alın­dı ve te­za­hü­rat­lar bu şe­kil­de devam etti. Daha sonra ta­raf­tar­la­rı iş ye­ri­ne davet eden Baş­kan Mus­ta­fa Üstek on­lar­la bir süre soh­bet etti. De­niz­lis­por Ta­raf­tar­lar Plat­for­mu adına ko­nu­şan Hay­dar Varan, Baş­kan Üstek’ten kong­re­de aday ola­rak gö­re­ve devam et­me­si­ni is­te­di.

Ta­raf­tar ola­rak Baş­kan Mus­ta­fa Üstek’ten aday­lık sözü al­ma­ya gel­dik­le­ri­ni söy­le­yen Varan, “Baş­kan Mus­ta­fa Üstek ve yö­ne­ti­mi­nin ça­ba­la­rı­nı takip ettik. Onlar De­niz­lis­por için önem­li fe­da­kar­lık­lar yap­tı­lar. Ta­raf­tar­lar ola­rak her zaman ar­ka­la­rın­da­yız. Bu yıl her za­man­kin­den daha fazla des­tek verip şe­hir­de bir hava ya­ka­la­ya­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Ken­ti­mi­zin bü­yük­le­ri­ne de bu yö­ne­ti­me sahip çıkıp des­tek ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­ruz” dedi.

Ta­raf­tar­la­rın des­te­ğin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile ge­ti­ren Baş­kan Mus­ta­fa Üstek ise “Çok büyük emek ver­dik. Bu emek­le­rin boşa git­me­si­ni is­te­mi­yo­ruz. Ben ve yö­ne­ti­mim 15 mil­yon lira ce­bi­miz­den para ver­dik. De­niz­lis­por ta­ri­hin­de böyle bir yö­ne­tim yok. De­niz­lis­por ken­ti­mi­zin mar­ka­sı. İnşal­lah şeh­ri­mi­zin önde ge­len­le­ri de sahip çı­ka­cak­lar­dır. Siz­ler bizim iyi ni­ye­ti­mi­zi bi­li­yor­su­nuz” dedi.

Bunun üze­ri­ne aday­lık sözü al­ma­ya gel­dik­le­ri­ni söy­le­yen ta­raf­tar­la­ra “Biraz bek­le­yin. Yarın her şey net­le­şir” diyen Baş­kan Üstek, “Ken­ti­mi­zin ta­kı­mı­na sahip çı­kıl­ma­sı ge­re­kir. Bu tek ba­şı­na yö­ne­ti­min ta­kı­mı değil. Sa­ğol­sun sayın Osman Zolan çok büyük des­tek oldu. Artık o da yo­rul­du. İş dün­ya­sı­nın ve tüm şeh­rin des­tek ol­ma­sı lazım” diye ko­nuş­tu.

Orada bu­lu­nan As­baş­kan Taner Atil­la ise “Merak et­me­yin kong­re­de kimse aday çık­maz­sa Baş­kan Üstek çıkar” di­ye­rek ta­raf­ta­rı ateş­ler­ken Baş­kan Mus­ta­fa Üstek de; “Taner Atil­la yö­ne­tim­de ol­du­ğu sü­re­ce, ken­ti­mi­zin ileri ge­lenh­ler ide des­tek olur­sa ben görev al­mak­tan kaç­mam. Emek­le­ri­miz boşa git­me­sin. Aksi halde bu ku­lü­bün du­ru­mu çok kötü olur” diye ko­nuş­tu.

KAYNAK:DENİZLİHABER

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

x

Bu Haber de İlginizi Çekebilir

Pamukkale’de Bayram Erken Başladı

Pamukkale Belediyesi’nin yaz boyunca ilçe ...

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin’den “Büyük Kongre” Değerlendirmesi

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin ...